Alt om lån

Felles låneregler for bibliotekene i Nord-Troms

Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen

Du må ha lånekort

 • Lånekortet er gratis
 • Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
 • Ha alltid med lånekortet når du besøker biblioteket
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatte for å få lånekort
 • Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort. Nytt kort utstedes mot et gebyr

Fjernlån: Ønsker du bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Ansvar og brudd på regler

 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett

Lokalt lånereglement for kommunene: Gáivuotna-Kåfjord, Nordreisa, Storfjord og Lyngen

Utlånstider:

Bøker og lydbøker:   28 dager
Film og tidsskrifter:  7 dager
Språkkurs:  56 dager
Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale):  14 dager

Gebyrer:
1.
purring: 0.- / 2. purring: 0.-  / 3. purring:  30.-  kroner for lånere over 15 år.

Erstatningskrav:

Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og eventuelle kommunale omkostninger.

Personvern:

Personvernerklæring hos Bibits: https://www.bobots.no/personvernerklaering/

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Om personvern, rettigheter og plikter – http://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/

Ta kontakt med Lyngen folkebibliotek – bibliotek@lyngen.kommune.no

Det kan også lagres lånehistorikk på deg om du ber om det, dette skjer ikke automatisk.
Når du samtykker så samtykker du samtidig at de nødvendige opplysningene om deg som låner ved Lyngen folkebibliotek også vil være tilgjengelig for de samarbeidende bibliotek.

Låneskjema